lsg Terme aus Texten

Lösungen | Aufgaben unter => qck

a) 2*9
b) 9:2 oder 9/2 (beides geht)
c) 3*17
d) 17:3 oder 1/3 mal 17
e) 17:3*2 oder 2/3 mal 17

f) 5 + 2*2
g) 5 - 3*2
h) 2*7 - 3*2
i) 2/3 * 7 + 4:2
j) 9+1 + 1000*1

k) 22 + (5+4) oder 22 + 5 + 4
l) 22 - (5+4) (Klammer muss sein)
m) 33 + 8 - 3 oder 33 + (8-3)
n) 33 - (8-3) (Klammer muss sein)
o) 55 - (1+2+3)

p) x + 2*x oder x + 2x
q) x*(x+1) oder x(x+1)
r) x:(x-1)
s) 1001 - x:2
t) 1001 + 400x

u) x - (x-1)
v) (3*x):2 oder 0,5*(x:2)
w) 30000 - (x+4)
x) 30000 : (x*5)
y) (90000 + x):4

z) z. B.: (8+x):2

=> qck [Aufgaben]
=> lex [Infos]


E-Lexikon | Mathematik | Physik | Chemie
Mathe in Aachen
Impressum
© 2020